Der kan findes forskellige arbejdstyper alt efter hvilke aftaler medarbejderen arbejder under - fx normaltid, overarbejde, flextid osv.

Der skal altid være en arbejdstype tilknyttet en registrering: er det fx normaltid eller overtid? Eller måske ferie eller afspadsering? Således skal der oprettes en arbejdstype for alle typer arbejde/aktivitet.

Bemærk, at der findes nogle særlige arbejdstyper vi anbefaler til brug i korrektionskladden. På denne måde kan man let sortere data og fastslå, hvad der er tilføjet saldi manuelt og hvad der er stemplet: 
Fx FERIEOP, FERIEFRIOP FERIEFRITIMEROP samt AFSPADSERINGOP.
Endelsen OP står for optjent - og disse arbejdstyper er således parallelle arbejdstyper til de 'almindelige' arbejdstyper uden endelse OP. Disse optjeningsarbejdstyper benyttes uanset om man opskriver eller nedskriver.

Arbejdstype info
 
Kode
Den unikke kode SmartTID bruger til at holde data ud fra hinanden.
Beskrivelse
Mulighed for fritekstbeskrivelse af hvad arbejdstypen indebærer.
Type
Systemmæssigt er der behov for at vide, hvilken type arbejdstypen er - der er 4 valgmuligheder.

Normal
Normal arbejdstid. Typisk alle de arbejdstyper som angiver at medarbejderen er fysisk på arbejde

Fravær
Alle de arbejdstyper hvor medarbejderen ikke er fysisk på arbejde.

Tillæg
Alle de arbejdstyper som udløses som tillæg fra en arbejdskalender eller personlige tillæg jf. overenskomsten. Eks. overtid, forskudttidstillæg m.v.

Helligdag
Den eller de arbejdstyper der bruges som angivelse af helligdag.
Ferie
En ny markering som skal angives på de arbejdstyper der skal bruges til ferieregistrering på den nye ferielov. Læs mere her: Den nye ferielov i SmartTID
Lønart
Hvis der skal integreres til et lønsystem angives her den eller de lønarter, der skal overføres til. Normal angives kun en lønart eks. 0012.

Der kan også i visse tilfælde være brug for at enhederne kommer over på mere end én lønart. Her angives så blot flere adskilt af komma - eks. 0012, 0001.

Det er også muligt at ændre fortegn så eks. 0012, -0001 vil overføre enhederne som de er bogført på 0012 men overføre med modsat fortegn på 0001.

Det er muligt at oprette anciennitetsstyring af lønarter. Læs mere her: Anciennitetsstyring
Faktor
Ved beregning af tid på en arbejdstype ganges med denne faktor, der som standard står til 1. Hvis den eks. er sat til 0,5 bliver værdien halveret. Den kan også stå til -1 hvis man ønsker at vende fortegn på den bogførte post.
Afrundingsmetode
Vælg hvilken afrunding der evt. skal bruges til at justere arbejdstiden til fx hele kvarter eller lignende. Feltet kan efterlades blankt.
Min. tid før tillæg beregnes
Bruges til at styre hvornår et tillæg skal begynde at beregne. Eks. kunne en overtid stå til 00:15 (15 minutter) som vil betyde, at hvis der har været overtid i mindre end 15 minutter så sættes den til 0. 
Indstillinger
 
Tæl som normaltid
Hvis denne arbejdstype skal tælle med som normaltid. Arbejdstyper at typen "Normal" og "Fravær" er standard sat til at tælle med. Normaltiden er den der eks. bruges til beregning af relative tillæg, så man efter eks. 7,5 timers arbejde skal have overtid. Hvis man eks. ikke ønsker en arbejdstype som "Fri uden løn" skal tælle med kan denne slås fra.
Auto udfyld tid
Hvis denne er aktiveret vil SmartTID automatisk udfylde tiden i kladden med den forventede start og sluttid fra arbejdskalenderen. Det bruges typisk på fraværskoder, hvor det også standard er aktiveret. Herefter udfyldes eks. en afspadseringsdag automatisk med den forventede arbejdstid på dagen. 
Udfyld pause
Denne angiver om arbejdstypen skal trække mulige pauser med ind fra arbejdskalenderen. Denne er normalt sat, men i tilfælde af man ønsker at medarbejderne skal stemple manuelt til pause ved normal arbejde kan denne slås fra.
Udfyld tillæg
Denne angiver om arbejdstypen skal trække mulige tillæg med ind fra arbejdskalenderen. 
Udfyld personlig tillæg
Denne angiver om arbejdstypen skal trække mulige personlige tillæg med ind fra medarbejderen
Selvvalgt
Hvis en medarbejder skal vælge hvilken arbejdstype der skal registreres på ved indstempling kan denne aktiveres. Det bruges eks. til hvis en medarbejder eks. skal vælge mellem NORMAL eller OFFSHORE. Medarbejderen vil så blive spurgt ifm. indstempling mellem de selv valgte arbejdstyper, der er gældende for vedkommendes profil.
Inkluder i job tillæg
Som standard bogføres alle tillæg og på de job som har kørt i det tidsrum hvor tillægget er udløst. Det er dog muligt at slå dette fra på udvalgte tillæg. Eks. ønskes kørselsgodtgørelse, engangsbeløb og lignende måske ikke at blive fordelt ud på jobs også, men kun blive bogført som en tidspost
Udløs tillæg i pause
Der kan være lokalaftaler som kræver at et tillæg også udløses i medarbejderens pauser.
Beregn pause
Angiver hvorvidt denne arbejdstype skal udløse pauser eller ej.
Beregn kun manuelle pauser
Angiver hvorvidt denne arbejdstype skal udløse pauser eller ej - men kun for de pauser, der er tilføjet (stemplet) manuelt.  
Beregn tillæg
Angiver hvorvidt denne arbejdstype skal beregne de mulige tillæg eller ej. Eks. kan det være at "Fri uden løn" ikke skal udløse forskudttids eller andre tillæg.
Vis på start for tidlig
Angiver om denne arbejdstype er et muligt valg når der stemples ind før normal mødestart - tolerance før start (mødt for tidlig).
Vis på start for sent
Angiver om denne arbejdstype er et muligt valg når der stemples ind efter normal mødestart + tolerance efter start (mødt for sent).
Vis på stop for tidligt
Angiver om denne arbejdstype er et muligt valg når der stemples ind før normal møde slut - tolerance før slut (gået hjem før tid).
Vis på stop for sent
Angiver om denne arbejdstype er et muligt valg når der stemples ind efter normal mødeslut + tolerance efter slut (gået for sent hjem).

 Tværdøgnsarbejde Angiver om denne arbejdstype skal oprette en ny kladdelinje ved døgnskift. Benyttes i forbindelse med tidsregistreringer der foregår over flere dage såsom eksport-kørsel eller lignende. 

Fungerer i samspil med specifik SQL-kørsel.
Se yderligere her.
Andet
 
Sorterings orden
Når arbejdstyper listes op på eks. appen hvor medarbejderen skal vælge, vises de i denne sorteringsordren som kan være positive og/eller negative tal. Herved kan man sikre at bestemte arbejdstyper står først. 
Antal enheder
Hvis en arbejdstype skal udlæses til løn som enheder og ikke som timer kan der her angives hvor mange. Standard står denne til 1, men det kunne også være at eks. TILKALD skulle udløse 4 enheder/timer i lønsystemet. 
Overtids kode
Hvis en arbejdstype er overtid. Eks. OVERTID1, OVERTID2 m.v. kan der her angives en kode eks. 1 på OVERTID1 og 2 på OVERTID2. Det bruges bl.a. af overtidsreguleringskørsler til at angive hvilke timer der er de dyreste (højeste værdi). Det kan også bruges af ERP systemer til at trække overtid ud af arbejdstiden.

SmartTID kører alle tillæg som tillæg. Dvs. at hvis en medarbejder har arbejdet 9 timer så vil der være bogført 9 timer på NORMAL og måske 1,5 time på OVERTID1 - alt efter overenskomst. Dette kan nogle ERP systemer ikke håndtere og vil have det som 9 - 1,5 = 7 timer på NORMAL og 1,5 time på OVERTID1.
Farve
Angiver den farve arbejdstypen skal have på eks. apps. Hvis feltet er blankt er arbejdstypen farvet "SmartTID" blå. 
Eksport type
Angiv om arbejdstypen skal udlæses til løn som timer eller enheder. 
ERP Reference
Reference kan benyttes ved overførsel til et eksternt system/ERP system. 
Løn eksport type
Kan benyttes ved overførsel til et løn system. Det kan angives om arbejdstypen skal betragtes som normal tid eller fravær i løn systemet.
Ignorere betalte pauser
Angiver om arbejdstypen skal ignorere betalte pauser. 
Vis ved ikke arbejdsdag
Hvis der mødes ind på en dag hvor der ikke er angivet arbejdstid i kalenderen kan medarbejderen få mulighed for at vælge hvorfor der mødes ind. Det kunne være ifm. byttevagter m.v. 
Vis på login periode total
Angiver om arbejdstypen er med på listen over totaler for lønperioden. Standard er denne aktiveret, men det kunne være man eks. ikke ønskede SYG skulle fremgå af listen. 
Vis ved tilføj fravær
Superbruger og holdleder kan se og vælge alle arbejdstyper uanset denne markering. En bruger kan kun vælge arbejdstyper med denne markering ved anmodning om fravær i Timesheet.
Procedurer
 
Procedure ved stemple ind
Det er muligt at koble en helt specifik SQL-procedure på i forbindelse med, at der stemples ind. Disse bruges til helt specielle regler, der ønskes håndteret som eksempelvis specielle tolerancer m.v.
Procedure ved stemple ud
Se beskrivelsen ved "Procedure ved stemple ind".
Procedure ved bogføring
Det er muligt at koble en helt specifik SQL-procedure på i forbindelse med, at en bestemt arbejdstype bogføres i kladden. Disse bruges til helt specielle regler, der ønskes håndteret.
Procedure når starttid ændres
Det er muligt at koble en helt specifik SQL-procedure på, når start tid i kladden ændres. Modsat "Procedure ved stemple ind" så har denne også effekt hvis der manuelt tastes eller rettes i kladden.
Procedure når sluttid ændres
Se "Procedure når starttid ændres"
Procedure når time sheet opdateres
Det er muligt at koble en helt specifik SQL-procedure på i forbindelse med, at time sheet  registrering opdateres (gemmes). Det kunne være et specifikt tjek ifm. valg af en bestemt arbejdstype eller lign.
Profil
 
Profil
En medarbejder skal være tilknyttet en profil. I profilen defineres fx nogle af de muligheder og begrænsninger en medarbejder har i forhold til systemet. Det kan fx være, om medarbejderen må redigere sine komme- og gåtider eller max længde på arbejdsdag mv. Én profil kunne fx være 'funktionær' en anden 'timelønnet'. Læs mere.
Arbejdstype
Der kan findes forskellige arbejdstyper alt efter hvilke aftaler medarbejderen arbejder under - fx normaltid, overarbejde, flextid osv. Læs mere.
Valgt
Vælg hvilke profiler, der skal have adgang til en given arbejdstype. 


Gælder fra version:
Portal 0.3.3
Database 6.17.33