Fra og med version 6.18.60 har SmartTID mulighed for at beregne gennemsnitlig ugentlig arbejdstid i forbindelse med håndteringen af Arbejdstidsdirektivet vedr. loftet på max 48 timers ugentlig arbejdstid over de seneste 4/6 måneder.


SmartTID kan beregne og vise den gennemsnitlige arbejdstid direkte på medarbejderoversigten og der er en analyse der viser såvel medarbejdere der overskrider de 48 timer, som de medarbejdere der ligger lige under 48 timer.

Følgende 3 opsætningspunkter skal være afklarede, før beregningen af 48 timers reglen kan foretages:

  • Opsætning af referenceperiode
  • Udvælgelse af arbejdstyper til beregning
  • Systemparameter: Timetal for beregning af 'Tæt på' overskridelse

Referenceperiode

Definitionen af referenceperioden finder sted på Profilen, hvor man kan vælge om referenceperioden skal være 4 eller 6 måneder.

Som udgangspunkt vil det være 4 måneder da det kun er for mobil arbejdskraft (chauffører) der skal beregnes over 6 måneder.

Feltet findes på Profil/ Indstillinger
Image Placeholder


Arbejdstyper


Efterfølgende skal SmartTID have defineret, hvilke arbejdstyper der skal inkluderes i beregningen.
Ved selve beregningen, vil SmartTID summere de valgte arbejdstyper og udregne det ugentlige gennemsnit af disse, fordelt på hele uger i referenceperioden.


Definitionen af de relevante arbejdstyper gøres via menuen ’Arbejdstid’ og undermenuen ’Arbejdstype’.
Efterfølgende skal arbejdstyperne findes og åbnes.
På fanepunktet: ’Andet’, skal feltet ’Arbejdstidsdirektiv’ være sat til ’Ja’.

Image Placeholder
Vi anbefaler at arbejdstyper af typen Normal og Fravær markeres.

DOG skal arbejdstyper der anvendes til Flex-/+ ikke markeres. Det kan være forskelligt fra kunde til kunde hvad navnet på arbejdstypen til Flex er kaldt. Er du i tvivl så kontakt SmartTID.

Når de relevante arbejdstyper er udvalgt, kan systemet nu beregne den gennemsnitlige arbejdstid.

Hvordan beregner vi ?

Konkret følger beregningen følgende formel:

Summeret arbejdstid med udvalgte arbejdstyper / Antallet af uger i referenceperioden =
Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid.

Resultatet kan ses via menuen ’Daglige opgaver’ og underpunktet ’Medarbejder’.
Her findes en ny kolonne ved navn: ’Gns. Antal timer pr. uge’
Image Placeholder

I denne kolonne vil det beregnede antal timer nu blive vist, uanset om det er over eller under 48 timer. Det er muligt at sortere kolonnen så man får de højeste gennemsnit øverst.

Beregningen vil i dette tilfælde blive foretaget, hver gang en medarbejder vises i medarbejdermenuen.

Ved beregninger vil arbejdstid fra selve kladden blive inkluderet.
Det vil sige at kladdelinjerne ikke behøver være bogført, før SmartTID kan beregne den gennemsnitlige arbejdstid.

Referenceperiodens uger defineres som værende med start mandag og slut søndag.

Slutningen af perioden defineres som søndag i senest afsluttede uge og starten vil være mandag i ugen 18 eller 26 uger tidligere for hhv. 4 og 6 måneders referenceperiode.

Analysen

Under Rapporter/ Analyser er der lavet en analyse der viser medarbejdere der har overskredet 48 timers reglen og dem der er tæt på overskridelse.

Tæt på overskridelse af 48 timers reglen definerer man ved at indsætte et timetal under:
IT opsætning/ System opsætning/ Arbejdstidsdirektiv.

I illustrationen er indsat 45, så herved vil 'tæt på overskridelse' betyde medarbejdere der har mellem 45 og 48 timer i gennemsnit.

På den måde får man også overblik over hvilke medarbejdere der kunne være på vej til at overskride 48 timers reglen.

Image Placeholder


Analysen bygger på SmartTIDs værktøj, Tidspostanalyse. Den er lavet med en skabelon så man skal ikke selv til at definere analysen, men man kan ændre i den efter behov.
Image Placeholder


Image Placeholder

Du kan se mere om Analysen her:

Beregning af 'Tæt på' overskridelse

Under Systemopsætning/ Arbejdstidsdirektiv skal man indsætte et timetal for beregning af 'Tæt på' overskridelse.

Illustrationen herunder har indsat 45, hvilket vil sige at 'Tæt på' overskridelse beregnes som de medarbejdere hvor det gennemsnitlige ugentlige timetal ligger i intervallet mellem 45 og 48 timer.
Image Placeholder


Har du yderlige spørgsmål til beregningen eller ønsker du hjælp til opsætningen, så kontakt din SmartTID konsulent. De står klar til at assistere med de spørgsmål du måtte have.

Rev 03, 18/02/2024, Jens Severin
Rev 04, Version 8.2 - Maj 2024